Skip to main content

Privacyverklaring

3AMI, gevestigd aan Scheidingsweg 6D te Weurt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via contact@3ami.nl of bel 024 – 360 92 77.

Persoonsgegevens die wij verwerken

3AMI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres (bij online formulieren);
 • Bankrekeningnummer;
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden (die jij ons verstrekt van accounts);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

3AMI verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@3ami.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3AMI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling ;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • 3AMI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

3AMI neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3AMI) tussen zit.

Gebruikte systemen en software

3AMI gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de verwerking van klantgegevens.

 • WordPress: Met deze software verzamelen we gegevens via formulieren;
 • Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan relaties verstuurd;
 • Moneybird: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd;
 • TransIP/Vimexx/Strato: Met deze software registreren wij domeinnamen, organiseren wij hosting voor onze klanten en wordt gebruikt als opslag.

Met bovenstaande bedrijven is waar mogelijk een verwerkersovereenkomst gesloten zodat wij verzekerd zijn van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

3AMI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Voor- en achternaam

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Adresgegevens (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Telefoonnummer (Correspondentie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

E-mailadres (Correspondentie én facturatie)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

IP-adres (bij formulieren)

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap

Facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens

Zolang de belastingdients dit eist

 

Delen van persoonsgegevens met derden

3AMI verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 3AMI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

3AMI gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (anoniem). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 3AMI en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@3ami.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

3AMI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

3AMI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 024 – 360 92 77 of contact@3ami.nl. 3AMI heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Verplichte uitgebreide wachtwoorden;
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • Waar mogelijk gebruiken wij 2 Factor Authenticatie ter beveiliging;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen (Afhankelijk van eigen mailbox);
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • Eventuele wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en beveiligd.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via contact@3ami.nl of bel 024 – 360 92 77.